Så här gör vi kalk

Johdanto

SMA Mineral toimittaa karbonaattimineraaleihin kuuluvista kalkkikivestä ja dolomiitista valmistettuja tuotteita. Suoraan luonnosta peräisin olevat raaka-aineet jalostetaan monimutkaisiksi lopputuotteiksi, joita käytetään hyvin eri aloilla ja jotka ovat ehdottoman välttämättömiä monilla osa-alueilla.

Miten tuotteemme valmistetaan? Miten ne eroavat toisistaan ja mitä työvaiheita niiden tuottamiseen vaaditaan?

 

Louhinta

Useimmat tuotteemme valmistetaan kalkista tai dolomiitista.

Mineraaleja löytyy luonnostaan eri puolilta maailmaa, mutta hyvin vaihtelevassa määrin. Ruotsissa kalkkia ja dolomiittia esiintyy pääasiassa maan etelä- ja keskiosissa, mutta myös naapurimaissamme mineraaleja on runsaasti.

SMA Mineralilla on omat kalkkikivi- ja dolomiittilouhokset Ruotsin Jutjärnissä, Bergassa, Stucksissa ja Gåsgruvanissa. Meillä on myös omat esiintymät Norjassa ja Suomessa sekä Virossa ja Bulgariassa.

Kalkkilouhoksessa raaka-aine räjäytetään tai porataan kalliosta. Kalkkikivi on myös sen verran nuorta ainesta, että sitä voidaan kaivaa. Vastalouhittu kalkkikivi koostuu suhteellisen karkeiden fraktioiden suurista kappaleista.

Kalkin louhiminen edellyttää Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuimen ympäristölupaa. Luvan saaminen vaatii muun muassa selvitykset siitä, miten esimerkiksi vesi, luontoarvot, melu ja pölyä on otettu huomioon toiminnassa.

Murskaaminen ja lajittelu

Kalkkikiven louhinnan jälkeen kivimassat siirretään murskausasemalle murskattaviksi. Murskausasema sijaitsee yleensä kalkkikivilouhoksen yhteydessä, mutta joskus kivi kuljetetaan kalkkitehtaalle ennen murskaamista tai jauhamista.

Kalkkikivestä valmistetaan paljon erilaisia fraktioita eli karkeuksia. Tie-, rakennus- ja infrastruktuurihankkeisiin tarkoitetun kivimurskan koko voi olla 20–70 mm.
Muu kalkkikivi jauhetaan ja seulotaan kalkkikivijauhoksi, jota käytetään esimerkiksi rehun valmistuksessa tai kalkitukseen maa- ja metsätaloudessa. SMA Mineralin valikoimissa on useita valmiita tuotteita eri tarkoituksiin.

Hienoimpia fraktioita voidaan käyttää esimerkiksi maali- ja muovituotteissa.

Polttaminen

Monilla käyttöalueilla kalkki on poltettava, jotta tuotteisiin saadaan halutut ominaisuudet.

Poltettua kalkkia ja poltettua dolomiittia valmistetaan prosessissa, jossa karkeaksi murskattua kiveä kuumennetaan jopa noin 1100-asteiseksi kuilu- tai rumpu-uunissa. Tässä, usein kalsinoinniksi kutsutussa prosessissa kalkkikivi hajoaa kalsiumoksidiksi eli niin kutsutuksi poltetuksi kalkiksi. Dolomiitin prosessi on vastaavanlainen.
Polton jälkeen poltetut mineraalit murskataan käyttötarkoitukseen sopiviksi fraktioiksi. Poltettua kalkkia käytetään muun muassa raudan ja teräksen tuotannossa, selluloosan valmistuksessa ja kaivosteollisuudessa. Poltettuja tuotteita käytetään myös veden ja savukaasujen puhdistukseen. Poltetun kalkin hienoimpia fraktioita käytetään myös sammutetun kalkin tuotantoon.

SMA Mineral polttaa omassa tuotannossaan kalkkia ja/tai dolomiittia noin kymmenessä tehtaassa ympäri Eurooppaa.

Sammutus

Kalsiumhydroksidia eli niin kutsuttua sammutettua kalkkia muodostuu, kun poltetun kalkin annetaan säännellyissä olosuhteissa reagoida veden kanssa. Sammutusprosessissa muodostuu kuivaa, hienojakoista jauhetta tai massaa, jolla on antibakteerisia, desinfioivia ja happamuutta vähentäviä ominaisuuksia.

Sammutetulla kalkilla on monia käyttötarkoituksia. Rakennuskemikaalien valmistajat käyttävät sitä esimerkiksi muuri- ja pinnoitelaastien ainesosana. Sammutettua kalkkia käytetään myös maataloudessa sekä savukaasujen ja veden puhdistuksessa.

SMA Mineral valmistaa sammutettua kalkkia Rättvikin ja Röytän tehtailla sekä Bulgarian Dobromirissa ja Troitzassa.

Sekoittaminen

Lopputuotteen ominaisuuksien optimoimisen kannalta erityyppisiä kalkkeja sekoitetaan joskus keskenään tai muiden aineiden kanssa.

Hyvä esimerkki tästä on SMA KC Binder, jossa poltettua kalkkia on sekoitettu sementtiin. Muita suosittuja seoksia ovat Spectra ja Cement. Poltettua kalkkia voidaan myös sekoittaa kalkkikiveen, jolloin saadaan rakennekalkkia maatalouden käyttöön.

Sekoittaminen voidaan tehdä kalkkitehtaalla, terminaaleissamme tai asiakkaan tiloissa.

Jakelu

Tuotteemme toimitetaan irtotavarana, suursäkkeihin tai pienempiin pakkauksiin pakattuna.

Toimitus lähtee usein suoraan kalkkikivilouhokselta loppuasiakkaalle, mutta toimitamme myös suuria määriä Otterbäckenin, Kolbäckin, Söråkerin, Turun ja Rauman terminaalien kautta.

Terminaalit sijaitsevat strategisesti eri puolilla Pohjoismaita, jotta sijaitsemme erityisesti paperi- ja selluloosateollisuuden asiakkaitamme lähellä. Läheinen sijainti parantaa saatavuutta, mutta se on myös käytännöllistä logistiikan ja ympäristön kannalta. Terminaalit omistavat ja niitä operoivat ulkopuoliset toimijat. SMA Mineral vuokraa terminaalien siilotiloja mineraalituotteiden varastointiin.

Suurin osa kalkistamme kuljetetaan autoilla. Junia käytetään kuljetuksiin poikkeustapauksissa eli esimerkiksi kuljetettaessa järvikalkkia Norlantiin. Laivoja käytetään pääasiassa raaka-aineiden noutamiseen ulkoisilta kalkkikivilouhoksilta ja toimituksiin terminaaleihimme ja terminaaleistamme.

Meesa

Paperiteollisuuden sulfaattiprosessit vaativat suuria määriä kalkkia. Poltettua kalkkia tarvitaan, jotta prosessissa olevat kemikaalit voidaan kierrättää kestävällä ja ympäristön huomioon ottavalla tavalla.

Monet paperitehtaat käyttävät mieluiten vastavalmistettua poltettua kalkkia. Vaihtoehtoinen menetelmä, jolla on sama päämäärä, on käyttää meesaa eli sulfaatintuotannon jäännöstuotetta, jota syntyy nk. valkolipeää valmistettaessa. Meesa otetaan talteen ja poltetaan kalkiksi paperitehtaan omissa laitoksissa tai yhteistyössä kalkintuottajien, kuten SMA Mineralin, kanssa.

Käytännössä meesayhteistyö SMA Mineralin kanssa tarkoittaa, että sulfaattiprosessin meesa noudetaan asiakkaalta ja viedään SMA Mineralin kalkkitehtaalle Sandarneen, jossa se poltetaan meesauunissa kalkiksi.

Materiaalin ominaisuuksien parantamiseksi meesaan sekoitetaan joskus vastatuotettua kalkkia. Lopputuote kuljetetaan ja käytetään uudelleen suljetussa kierrossa tehtaan selluntuotannossa.