Angående domen i målet om kalkstensbrytning i Klintehamn

SMA Mineral ser med oro på den dom som meddelades 2022-01-14 i målet om tillstånd för kalkbrytning vid våra kalkstenfyndigheter utanför Klintehamn på Gotland.

Domen innebär att SMA Mineral inte tillåts öka brytningen av kalksten vilket var det företaget ansökt om. Mark- och miljööverdomstolen framhåller som grund för domen att man i nuläget inte tydligt ser hur trafiksäkerheten ska säkerställas.

Kalk och kalksten används vid tillverkning av t ex stål och pappersmassa. Produkterna är också viktiga för rening av rökgaser och dricksvatten samt vid kalkning av jordbruksmarker och sjöar. Att inte kunna öka brytningen på Gotland innebär att alternativa lösningar fortsatt krävs för att försörja behoven av kalkprodukter i Norden.

-Just nu görs fantastiska satsningar hos våra kunder i syfte att bli världsledande i klimat-omställningen, och även SMA Mineral genomför nu omfattande hållbarhetsinvesteringar för att kraftigt reducera utsläppen av koldioxid. Tyvärr verkar beslut som detta i helt motsatt riktning. Med en ökad andel importerad kalk och kalksten gynnas varken klimatet eller konkurrenskraften för industrin. Men vi kommer givetvis se över olika alternativ att gå vidare med, säger Svante Fielding, VD för SMA Mineral.

För ytterligare information, kontakta Svante Fielding, tel 073-803 46 78

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

SMA Mineral kritiska till dom i skadeståndsmål

SMA Mineral lämnade i mars 2020 in en ansökan om stämning och yrkade intrångsersättning enligt bl.a. regeringsformen och miljöbalken. Enligt den nyligen meddelade domen nekas SMA Mineral skadestånd. Två av fyra domare var dock skiljaktiga och ville utdöma skadestånd. SMA Mineral kommer överklaga domen.

NOTIS

SMA Mineral inför pristillägg på kalk

För att kunna leverera de volymer som våra kunder behöver för sin produktion, måste vi omgående kompensera för de ökade kostnaderna genom ett särskilt pristillägg.