Category Archives: Okategoriserade

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

SMA Minerals VD Svante Fielding gav sin syn på Sveriges behov av inhemskt producerad kalk vid eventuella kriser. I händelse av krig eller större olyckor kan tillförseln av importerad kalk komma att strypas vilket skulle få allvarliga konsekvenser för samhällsviktiga funktioner inom ett flertal områden. Sverige behöver därför säkra sina egna tillgångar av kalk.

Sedan 2015 omöjliggörs brytning i Stucks kalkbrott på Gotland till följd av dess lokalisering i anslutningen till ett Natura 2000-område. För att kunna återuppta driften krävs att kalkbrytningen i Stucks bedöms som samhällsviktig verksamhet d.v.s vara nödvändig för att säkerställa landets grundläggande behov i en krissituation.

Svante Fielding är belåten med besöket och de samtal som fördes.

– Det känns från vår sida viktigt att alla fakta läggs på bordet, säger Svante Fielding. Dagens besök gav oss möjligheter att redovisa viktiga frågor ur vårt perspektiv. Vi upplevde ett stort intresse från de som var närvarande. Förhoppning är såklart att ett frö ska ha blivit sått och att samtalet kring en återupptagen drift av Stucks kalkbrott ska ges nytt liv.

SaltX och SMA Mineral ingår partnerskap med Celsa Armeringsstål

SaltX och SMA Mineral ingår partnerskap med Celsa Armeringsstål

Celsa Nordic är en av Nordens största producenter av armeringsstål. Celsa Nordic har sitt stål- och valsverk i Mo i Rana, Norge. Här produceras armeringsstål baserat på 100 procent återvunnet stålskrot. Samarbetsavtalet med SMA Mineral och SaltX Technology avser uppförandet av en elektrisk och klimatneutral tillverkning av bränd kalk i den Nordnorska orten Mo i Rana. Bränd kalk är en viktig insatsvara vid ståltillverkning.

Celsa Nordic har en stark hållbarhetsprofil med ambitionen att använda vätgas i sin produktion redan 2025. Nu inleds en gemensam förstudie mellan parterna i syfte att utreda förutsättningarna för uppförandet av en ny elektrifierad kalkanläggning intill det befintliga stålverket. Utku Öner, Vd på Celsa Armeringsstål berättar:

”Vi har en god relation till SMA Mineral som i många år har levererat kalk till vår process i Mo i Rana. När vi fick konceptet för en elektrifierad och helt klimatneutral kalkproduktion presenterat för oss, blev det tydligt att det är rätt väg framåt för anläggningen i Mo i Rana och har en stor inverkan för reduktion av CO2 i vårt scope 3-utsläpp.”

SMA Mineral och SaltX gemensamma koncept för klimatneutral kalktillverkning har rönt stort intresse från flertalet aktörer inom industrin. Svante Fielding, Vd på SMA Mineral berättar:

”Det koncept vi utvecklat tillsammans med SaltX är unikt och vi har fått ett mycket positivt gensvar från våra kunder. Vi är mycket glada över det förtroende vi fått av Celsa Armeringsstål och ser fram emot att inom kort inleda den första fasen i samarbetet.”

Elektrifiering av industrin är av största vikt för att klara de globala utsläppsmålen. Under det senaste året har intresset runt elektrifieringsteknik för industrin ökat markant vilket märks i de dialoger SaltX har med marknaden, Carl-Johan Linér, Vd på SaltX:

”Det finns en stark drivkraft och numera också en investeringsvilja från industrin att fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med förnybar energi. Vår elektrifieringsteknik skapar förutsättningar för den gröna omställningen, det är med stolthet och tillförsikt vi ser en ny klimatneutral kalkindustri växa fram.”

Parterna strävar efter ett långsiktigt samarbete för att möjliggöra tillverkning av fossilfritt stål 2025.

För mer information:

Carl-Johan Linér, Vd SaltX Technology, +46 70 532 08 08

Svante Fielding, Vd SMA Mineral, +46 73 803 46 78

Om SaltX Technology:

SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technology aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com

Om SMA Mineral: 

SMA Mineral är en av de största kalkproducenterna i Norden och levererar bränd kalk till bland annat stål- och papper & massaindustrin. Mer information, besök: www.smamineral.se

Om Celsa Nordic: 

Celsa Nordic består av Celsa Armeringsstål, Celsa Steel Service i Norge, Sverige, Finland och Danmark, och Celsa Recycling. Celsa Armeringsstål AS en ledande producent av stål i de nordiska länderna. Celsa Armeringsstål består av ett smält- och valsverk, lokaliserat i Mo i Rana. Bolaget har en cirkulär värdekedja som särskiljer dem från konkurrenter. Produktionen är baserad på 100 procent återvunnet stålskrot motsvarande två Eiffeltorn per vecka och använder ren vattenkraft som energikälla. Celsa Nordic strävar efter ett cirkulärt samarbete med sina partners, verkar för en cirkulär hållbar framtid och är en del av den internationella koncernen Celsa Group med huvudkontor i Spanien. För mer information, besök: www.celsanordic.com

Vägen till fossilfritt stål: SSAB ställer om – så bidrar SMA Mineral

Vägen till fossilfritt stål: SSAB ställer om – så bidrar SMA Mineral

Redan 2025 ska SSAB:s moderniserade stålverk i Oxelösund tas i drift och i ett slag minska koldioxidutsläppen med upp till 90 %. Hur går det till? Och hur bidrar SMA Mineral till omvandlingen? Vi bad Göran Grimfjärd, erfaren konsult inom ståltillverkning, förklara med hjälp av sin egen kunskap samt djupdykning i tillgängligt material på SSAB och Hybrits hemsidor.

Hur kan CO2-utsläppen minskas i nuvarande integrerade verk?

LKAB har i sin process från malm till masugnspellets, redan minskat energi-
förbrukning och CO2-utsläpp med 85 %, från 190 kg till 30 kg CO2 per ton pellets (ref. 1).

CO2-utsläppet i masugnar kan minskas ytterligare genom att ersätta fossilt kol med förnybart bio-kol, träavfall, eller med kolväten, t.ex. plast-avfall. På samma sätt kan bioolja ersätta fossil olja. Vid försök på masugnen i Raahe har man visat att injicerat bio-kol som ersatt fossilt kol kan minska CO2-utsläppet med 200 000 ton/år.

CCS (Carbon Capture and Storage) är en annan teknik, där CO2 fångas upp från masugnen och transporteras till lagring i berggrunden. CCS uppges kunna minska utsläppen av CO2 från masugnen med ca 30 %, men denna hantering är kostsam.

I LKAB:s försöksmasugn i Luleå har man återfört masugnsgas till processen, kombinerat med CCS-teknik. Med detta kunde man minska CO2-utsläppet ytterligare, till summa 50 % (ref. 1).

Vad skulle behövas för att klara 1,5-graders-målet?

Inräknat den ökning av världens stålproduktion, från 2015 års 1 600 miljoner till 2050 års antagna 2 500 miljoner ton/år, skulle tidigare nämnda CO2-utsläpp 1,8 ton per ton stål behöva minskas till 200 kg per ton stål, d.v.s. med närmare 90 % (ref. 1), för att klara 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet. Man ser dock att de åtgärder som kan vara aktuella på den största utsläppskällan, masugnen, inte ger tillräckligt!

SSAB gjorde då två förstudier för att se om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att ersätta kolbaserad metallurgi med en vätgasbaserad, och få fram ett fossilfritt stål, som minskar CO2-utsläppen med 90 %. Förstudierna utföll positivt! SSAB, LKAB och Vattenfall gick då samman i det s.k. HYBRIT-initiativet.

Man beslöt då att starta pilotförsök med direktreduktion, där järnoxiderna i malmen reduceras till järnsvamp (DRI) med vätgas (eller fossilfria alternativ), producerade med fossilfri el från Vattenfall. DRI kan varmbriketteras till s.k. Hot Briquetted Iron (HBI). Man gör också pilotförsök med nästa steg, där DRI/HBI och skrot (i olika blandningar) smälts till stål i en ljusbågsugn (EAF).

Dessa bolag skulle uppnå netto noll CO2-utsläpp genom att ersätta fossila energibärare med biobränslen eller andra fossilfria energibärare. Tillsammans med energieffektivisering och ökad elektrifiering kommer de tre bolagen att ge ett väsentligt bidrag till att begränsa den globala uppvärmningen. LKAB uppnår också en ökad förädlingsgrad hos sina produkter
genom att leverera produkten järn-svamp (DRI/HBI).

Pilotförsöken har utfallit bra. HYBRIT har därmed gett klarsignal att ta nästa steg i driftskala – en direktreduktionsanläggning på LKAB och ett ljusbågsugns-stålverk på SSAB Oxelösund.

Ref. 1) Toward a Fossil Free Future with HYBRIT:
Development of Iron and Steelmaking Technology
in Sweden and Finland.
Metals 2020 (10) 972.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya processkedjan (högra delen) innebär att:
• fossilfritt bränsle med noll CO2-utsläpp
• används vid pelletisering

 • koksverket avvecklas
 • masugnsanläggningen avvecklas
 • syrgasstålverket avvecklas
  • vätgas framställs storskaligt med elektrolys och lagras
  • reduktion med vätgas ger vattenånga — ingen växthusgas!
  • reduktionen med vätgas kräver extra energitillförsel (som skedde genom kolförbränning i masugnen)
  • ljusbågsugnen behöver kunna smälta blandningar av DRI/HBI och skrot, från 100 % skrot till 100 % DRI/HBI
  • DRI/HBI-anläggningen vid LKAB tas i drift samtidigt som ljusbågsugns-stålverket i
  Oxelösund (som hör till SSAB).

Energiförbrukning, CO2-utsläpp och kostnad per ton stål
• Om vi räknar om energimåtten på resp. sida till kWh, får man att den vänstra processkedjan, inkl. koksverk och pelletisering, förbrukar totalt 5 825 kWh/ton stål.

 • Den högra HYBRIT-sidan förbrukar 4 090 kWh/ton stål.
 • HYBRIT förbrukar alltså 70 % av den kolbaserade processkedjans behov, trots energikrävande vätgaselektrolys. HYBRIT bedöms vara ca 20 % dyrare per ton stål (baserat på dagens priser för råvaror, energi och utsläppsrätter).

Fossilfritt stål har blivit ett ”veritabelt race”

 • Nästan alla stålföretag visar stort intresse för detta.
 • Det är ”mycket prat” och mycket statliga bidrag.
 • SSAB och HYBRIT har hög ambitionsnivå, satsar resurser, verkar ”behålla ledningen”,
  men känner ”flåset i nacken”.

Stålindustrin svarar globalt för 7 % av alla CO2-utsläpp. Ännu mer i Sverige, 10 %. Merparten av världsproduktionen sker i integrerade verk med en processkedja ”hela vägen” från malm via masugn (BF) och syrgasstålverk (BOF) till färdigt stål. Den typen av verk har allra störst CO2-utsläpp, ca 1,8 ton CO2 per ton stål. SSAB:s tre nordiska verk är av denna typ. Men 30 % av stålet tillverkas också i skrot-baserade verk, med processkedjan: skrot => ljusbågsugn (EAF). Det kolintensiva steget saknas här. Därför blir CO2-utsläppet bara ca
10 % av utsläppet i ett integrerat verk.

Masugnsprocessen har funnits länge, men har genomgått en storartad utveckling och varit närmast ohotad som reduktionsprocess. Den blir alltmer ifrågasatt p.g.a. sin klimatpåverkan.

Koks, som framställs ur fossilt kol i ett koksverk, har två roller i masugnen: att tillföra energi genom förbränning och att reducera malmen. Stor mängd koloxider bildas vid för-bränningen och reduktionen i masugnen, och när det kolhaltiga råjärnet från masugnen sedan färskas till stål i syrgasstålverket.

Fakta om aktörerna

SMA Mineral levererar och producerar viktiga kalkråvaror till pappers-, kemi- och stålindustri. Både till masugnar och stålverk vid SSAB:s verksenheter i Oxelösund, Luleå och Raahe (Finland). SMA Mineral har egna anläggningar för utvinning och förädling av råvarorna, det senare även på SSAB:s produktionsorter.

SSAB är framgångsrik leverantör av specialstål och avancerat kunnande om deras applikationer för fordons-, transport- och anläggningsindustrin. SSAB producerar stål i Oxelösund, Luleå, Raahe (Finland) och i USA.

Foto: SSAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett första steg mot koldioxidfri produktionsanläggning

Ett första steg mot koldioxidfri produktionsanläggning

Unikt pilotprojekt kring infångning och lagring av koldioxid

– Det här är det första projektet i sitt slag i Europa, berättar Anna-Maria Béregi Amnéus, utvecklings- och hållbarhetschef på SMA Mineral. Det är också ett första stort steg mot en koldioxidfri produktionsanläggning för bränd kalk och dolomit.

En fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer idag från industrin. Och enligt International Energy Agency måste CO2-avskiljning och lagring – s.k. CCSU (Carbon Capture Storage and Utilization) – stå för inte mindre än hälften av de globala utsläppsminskningarna.

Som ett led i detta viktiga arbete startar vid årsskiftet ett stort pilotprojekt i norska Mo i Rana.

Nära samarbete

– Målet med projektet är utsläppsminskningar och framgångsfaktorn är samarbete, förklarar Anna-Maria. Projektägare är Mo Industripark AS och projektledare är forskningsinstitutet SINTEF. Övriga samarbetspartners är Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Elkem Salten, Celsa Armeringsstål, Ferroglobe Mangan Norge, NorFraKalk, Norcem Kjøpsvik och Olje- och gasklynge Helgeland.

– En av fördelarna är närheten mellan olika industriella verksamheter, menar Anna-Maria. Vi på SMA Mineral bidrar med installationer, kontanta medel och arbetsinsats.

Blanda olika rökgaser

En mobil Carbon Capture-pilot – enkelt uttryckt en rörledning – ska installeras mellan Elkem och SMA Minerals anläggningar i Mo i Rana, för att fånga in koldioxid från rökgaserna från båda anläggningarna. – Det är ett första steg för att undersöka hur det går att blanda olika rökgaser som skiljer sig åt i sammansättning och koldioxidhalt, förklarar Anna-Maria. – Om detta pilotprojekt blir lyckat blir nästa steg att bygga en fullskalig CCUS-anläggning (Carbon Capture Usage Storage) för att samla in all koldioxid från alla företag i Mo Industripark. Det är en möjlig infångning av 1,5 miljoner ton koldioxid.

En viktig riktning

Därefter är tanken att koldioxiden transporteras för slutförvaring till en tom gaskälla utanför Norges kust. – Avskiljning och lagring av koldioxid är en viktig riktning att arbeta i för att göra produktionen klimatneutral, och det här projektet kommer lära oss mycket om denna process.

Försäljningsingenjör till SMA Mineral

Försäljningsingenjör till SMA Mineral

SMA Mineral erbjuder
SMA Mineral är ett företag som präglas av ett entreprenörstänk. Medarbetarna får stort ansvar och jobbar med frihet under ansvar. Det råder god sammanhållning och glädje på arbetsplatsen. Här jobbar du med stort driv och engagemang i ett bolag med korta beslutsvägar. SMA Mineral är ett värderingsstyrt bolag med värdeorden: kompetens, pålitlighet, flexibilitet och innovation. En fast månadslön och tillgång till tjänstebil erbjuds i denna roll.

Arbetsuppgifter
Som säljare hos SMA Mineral kommer du att vara ansvarig för ett antal nyckelkunder inom järn och stål samt pappers/cellulosa-industrisegmentet. Huvuduppgiften är att stärka och utveckla SMA Minerals kundrelationer samt identifiera nya produktområden och kunder. Du jobbar ständigt med att marknadsföra företaget och är kundens givna bollplank när det gäller kalkprodukter och dess användningsområden.

 • Du ansvarar för hela försäljningsprocessen från att aktivt kontakta kunder, skriva offerter och prissättning samt förhandla fram avtal.
 • Du ansvarar för att ta fram och genomföra marknadsplan inom ditt ansvarsområde.
 • Du arbetar med budgetering och prognoser.
 • Du medverkar på konferenser, seminarier och mässor.

Du ingår i ett team med sju kollegor och i rollen rapporterar du till försäljningschefen för Sverige/Norge. Du utgår från vårt huvudkontor i Persberg, Värmland och vi ser gärna att du bor inom dagspendlingsavstånd därifrån.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av säljarbete och förhandling. Du har en god teknisk förståelse samt besitter kunskaper i kemi. Vi söker dig som förstår och kan göra analyser om kalkprodukter och dess egenskaper samt hur de påverkar kundernas produktionsprocesser. Du utsätts dagligen för nya utmaningar hos våra kunder varpå du behöver vara engagerad och lösningsorienterad. Hos SMA Mineral värdesätter man teamarbete, varför vi tror att du har hög samarbetsförmåga och är en god ambassadör.

Det är meriterande om du arbetat med processer inom stål, pappers- och massaindustrin och känner dig väl bekant med industriell miljö. Kanske har du tidigare arbetat som processoperatör/ingenjör?

Då detta är en resande tjänst är du en ansvarsfull person med ett stort driv och flexibilitet som givetvis har B-körkort. En förutsättning för att lyckas i rollen är bra kunskaper i svenska såväl som engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Information om ansökan
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Angelica Mäenpää, AxÖ Consulting, på telefonnummer 076-636 61 75. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

Varmt välkommen med din ansökan! Ansök här

Ett otroligt engagemang efter branden

Ett otroligt engagemang efter branden

När det som inte får hända händer. Det är kväll, den 6 juli 2020. Jan Batte, produktionschef på SMA Mineral, har som så många andra precis börjat sin semester. Då ringer platschefen vid Gåsgruvan:
– Det brinner!

Semestertid som sagt, men det var många från SMA Mineral som tillsammans med Jan tog sig till Gåsgruvan den där kvällen. Där möttes de av en fullt utvecklad brand och flera brandkårer som jobbade hårt med släckningsarbetet.

Dramatiskt förlopp
– Det brann högst upp på den högsta byggnaden, 30 meter upp i luften, och snart visade det sig att det också brann i gruvan, 30 meter under jord. Det var mycket dramatiskt, berättar Jan.

Branden började på toppen av den 180 meter långa bandtransportören. När transportbandet brann av föll det ner i gruvan och antände även där.

– Det var svårsläckt. Brandmännen kunde ju inte ta sig ner utan fick vräka ner vatten i gruvan. För att få stopp på branden uppe på toppen använde de stegbilar.

Inga personskador
Viktigast av allt var att ingen människa kom till skada. Kvällsdriften med 3–4 personer var i full gång, men ingen befann sig där branden startade. Säkerhetsrutinerna och återsamlingen fungerade dessutom precis som det ska.

Men vad skulle branden innebära för SMA Minerals kunder? Skulle leveranssäkerheten och i förlängningen kundernas verksamheter påverkas?

– Vi som var på plats började lägga upp riktlinjerna där och då. Vi såg ju vad som var påverkat och inte, säger Jan Batte och berättar hur medarbetare, entreprenörer och leverantörer ställde upp till 110 procent redan från första kvällen.

Ett otroligt engagemang
Dagen efter branden hade alla berörda kunder fått information om vad som hänt och att SMA Mineral jobbade intensivt för att lösa produktion och leveranser. Bara någon dag senare kunde man meddela kunderna att de inte skulle påverkas alls – bland annat tack vare en extern entreprenör som snabbt ställde sin kross på plats i Gåsgruvan och med hjälp av material och transporter från andra enheter inom bolaget.

– Vi har mött ett otroligt engagemang från alla. Många medarbetare såväl som entreprenörer gick in och bröt sina semestrar för att kunna hjälpa till. Vi är en arbetsgivare i en liten kommun där var och varannan har någon anknytning till verksamheten, det märks tydligt när något sånt här händer.

Nu har sommaren gått över i höst och kalkstenen i Gåsgruvan fortsätter att krossas med extern hjälp. Istället för transportbandet tar hjuldrivna fordon upp kalkstenen ur gruvan.

Vad händer mer?

– Vi sanerar och river det som är förstört, men jobbar samtidigt för att bygga upp allt igen så snart det bara går, säger Jan Batte och lyfter återigen alla medarbetare i Gåsgruvan, där ”projekt återuppbyggnad” pågår samtidigt som produktionen ska rulla på i alla fall nästan som vanligt.

– Det finns ett fantastiskt driv här. Och om en så här tråkig sak har något positivt med sig, så är det att det har stärkt gruppen. Vi har ett tydligt gemensamt mål – att få igång allt igen.

”Nu blir det lätt att hitta rätt”

”Nu blir det lätt att hitta rätt”

Specialiserad produktion kräver nischade produkter. Nu förtydligar vi på SMA Mineral vårt breda utbud med nya produktfamiljer – säg hej till familjen Ferrum och familjen Kraft!

– Vi säljer kalkprodukter till kunder inom många olika branscher och efterhand har våra kunder blivit mer specialiserade i sin produktion. Det ställer såklart högre krav på anpassningar och nya produktvarianter. Vi tyckte därför det fanns ett behov av att strukturera och tydliggöra vårt erbjudande med en produktportfölj i nytt format, förklarar Per Bodén, marknads- och affärsutvecklingschef.
Vad innebär det för mig som kund?
– Produktfamiljerna gör det lättare för dig som kund att hitta lösningar och produkter som är relevanta för just er verksamhet.
– Till att börja med lanserar vi två produktfamiljer – Ferrum för kunder inom järn och stål och Kraft för kunder inom papper och cellulosa. Inom båda familjerna finns produkter och namn som våra kunder mer eller mindre känner igen.
Är det fler produktfamiljer på g?
– Ja, det är det. Vi kommer gå vidare och lansera fler produktfamiljer som täcker in fler användningsområden. I några fall kommer vi behålla redan inarbetade varumärken som t ex Cresco för jordbruk och sjökalkning. Vi satsar förstås även på att utveckla innehållet i respektive familj med nya produkter så att det matchar kundernas behov.

Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet

Följande försiktighetsåtgärder ska vidtas av samtliga medarbetare för att bidra till att minska spridningen av viruset:

 • Samhället vidtar stora försiktighetsåtgärder och många människor känner oro. Vid val och tolkningar av våra riktlinjer så ta därför alltid det säkra före det osäkra. Kontakta alltid sjukvården om du är osäker.
 • Du är ansvarig att hålla dig uppdaterad och följa gällande instruktioner. Läget förändras hela tiden.
 • Du ska alltid följa instruktioner och riktlinjer från relevant lands/regions/kommuns myndigheter. Är dessa ”striktare” än företagets instruktioner ska du följa myndigheternas instruktioner. Är företagets instruktioner ”striktare” ska du följa dessa. Användbara länkar finns längre ner i detta dokument.
 • Känner du av förkylnings- eller influensasymptom eller misstänker att du riskerar att blivit smittad av Coronaviruset så stannar du hemma. Kontakta sjukvården och följ sjukvårdens och myndigheternas anvisningar.
 • Din chef är inte medicinskt utbildad och kan inte ge råd eller fatta beslut kring smittspridning och symptom. Det gör sjukvården. Kontakta sjukvården och följ sjukvårdens och myndigheternas anvisningar.
 • Var extra noga med din hygien.
  • Tvätta händerna! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Rör inte ansiktet! En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Hosta och nys i armvecket! Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Undvik att hälsa genom fysisk kontakt.
 • Särskilda och lokala instruktioner ges från lokala ledningen för t.ex. skiftbyten.
 • Du uppmuntras att jobba från hemmakontoret om dina arbetsuppgifter tillåter det. Din chef beslutar.
 • Använd webbaserade möten eller telefonmöten. Du ska endast hålla/göra fysiska möten och resor om ärendet är verksamhetskritiskt. Konkret exempel är att planerade diagnoser i april skjuts på framtiden. Diskutera med din chef.
 • Till vissa regioner och platser ska du inte resa. Läget förändras hela tiden. Innan resa tar du reda på vad som gäller för aktuell destination och följer rekommendationerna ditt lands myndigheter och destinationens lokala myndigheter ger. Uppdaterad information per land finns t.ex. på https://www.swedenabroad.se/. Det går också bra att kontakta destinationens ambassad.
 • Besökare får endast komma till våra fabriker/kontor om ärendet är verksamhetskritiskt. Diskutera med din chef.
 • Är du ansvarig för ett möte på någon av våra enheter, kontor eller extern mötesplats så är ditt ansvar att informera deltagare att de inte får delta om de uppvisar förkylnings- eller influensasymptom, själva misstänker att de kan ha blivit smittade av Coronaviruset eller inom tre veckor besökt region eller plats kopplat till Coronaviruset. Om en sådan mötesdeltagare trots detta ändå kommer på möte ska personen vänligt men bestämt avvisas.

Din lokala ledning kan ge ytterligare riktlinjer och instruktioner. Dessa ska följas.

Företaget önskar starkt att du och dina anhöriga följer våra riktlinjer och försiktighetsåtgärder privat.

Samhällsviktig verksamhet

Arbetet med att stärka samhällets funktionalitet och samhällsviktig verksamhet lägger grunden för samhällets försörjningsberedskap. Det är förmågan att upprätthålla kontinuitet och funktionalitet vid störningar, kriser och krig.

SMA Minerals verksamhet klassas generellt som samhällskritisk. Bedömning görs i varje land.

Allmänt om Coronaviruset

Fakta enbart från Folkhälsomyndighetens hemsida (www.folkhalsomyndigheten.se) eller från eWorx (som presenterar fakta från olika officiella sidor).

Covid-19 (sjukdom orsakad av det nya coronaviruset) är klassad som samhällsfarlig sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig.

Det innebär enligt smittskyddslagen bl.a. att man har skyldighet att genom rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning.

Den som misstänker att man bär på smitta, är skyldig att informera de som kan ha smittats samt sjukvården. Ring 1177 (Sverige). De flesta blir inte allvarligt sjuka, men ett antal fall av svårare symptom har rapporterats, liksom dödsfall.

Rapport från en studie från Kina visar är att äldre personer och särskilt de med hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de svåra fallen. Studien visar också att det trots allt, bara är en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion.

Symptomen för Covid-19 är:

 • Luftvägssymtom (svårigheter att andas)
 • Feber
 • Hosta

Inkubationstid (dvs tiden från när man smittas tills när sjukdomen bryter ut) är 2-14 dagar.

Tillgänglig fakta visar att viruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet.

Den kunskap och erfarenhet som finns just nu visar att personer inte smittar under inkubationstiden. Dock ska de som har varit utsatta för smitta vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.

Smittan sprids i nära kontakter mellan människor, i dag finns inget som talar för smitta via olika föremål. Det är ännu inte helt klarlagt hur länge viruset överlever utanför kroppen men preliminär information indikerar att det kan överleva under begränsad tid och endast under särskilda förhållanden.

Investering gör Otterbäcken till nytt distributionsnav

Vid ett event den 28 november, med bland annat samarbetspartnern Vänerhamn och inbjudna kunder, skedde den formella invigningen av den nya blandnings- och siktningsstationen. Den stora och uppenbara förändringen är tre stora silos,  som gör Otterbäcken till ett distributionsnav som är strategiskt placerat vid Vänerns enda naturliga djuphamn.
– Tidigare har vi bara levererat SMA Cellkalk från Otterbäcken, som vi tagit in sjövägen. Nu får vi möjlighet att leverera även SMA Kraftmesa och SMA Kraftkalk C, som är en blandning av SMA Cellkalk och SMA Kraftmesa, säger David Johansson.
De två senare produkterna har fram till nu levererats från SMA Minerals anläggning i Sandarne utanför Söderhamn.
– Nu kan vi leverera all kalk till massa- och pappersindustrin från både Sandarne och Otterbäcken, säger David Johansson.

Ökad leveranssäkerhet
Det betyder mycket för kunderna. Den gamla sanningen att närhet till kunden är viktig, är fortfarande giltigt. Kanske mer än någonsin.
– Våra kunder har inte möjlighet att hålla sig med stora lager, när det gäller kalkprodukter är det ”just in time” som gäller. Med två distributionsnav blir det smidigare och mer flexibelt, dessutom ökar leveranssäkerheten.
Investeringen betyder även mycket för Vänerhamn, som driver Otterbäckens hamn, som sköter påfyllningen av silona.
– Större flöden av gods betyder fler arbetstillfällen och det är positivt. Vi har ett mycket gott samarbete med SMA Mineral, säger Maria Gustafsson, driftchef på Vänerhamn.
En annan förändring är att SMA Minerals lagerhall på området, som tidigare inte använts fullt ut, nu kommer att fungera som back up-lager för SMA Cellkalk och SMA Kraftmesa.

Bränd märgel över Östersjöns vikar

Bränd märgel över Östersjöns vikar

SMA Mineral har spridit 13 ton bränd märgel över en vik i Östersjön, Kyrkviken utanför Valdemarsvik. Spridningen ingår i ett EU-finansierat försöksprojekt som syftar till att binda fosfor i bottensedimentet, som i sin tur skall minska övergödning/algblomning. Vår uppdragsgivare var länsstyrelsen i Östergötland. Forskning och laboratorieexperiment kring denna metod har pågått på Stockholms universitet under mer än 10 år. Detta är det första storskaliga test som gjorts, det kommer utvärderas under minst ett år. Om det likt labbtesten visar sig vara en effektiv metod, kan det i framtiden bli aktuellt att behandla ett flertal områden runt hela Östersjökusten. Främst vikar som historiskt varit hårt belastade av näringstillskott, avlopp, jordbruk m m där mycket fosfor finns lagrat i bottensedimentet.

Vill du veta mer om projektet hittar du mer information här:

https://seabasedmeasures.eu/