Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapport 2022 ger oss riktlinjer för framtiden

Vår vision är att SMA Mineral ska vara det naturliga valet för utveckling och värdeskapande – lokalt som globalt. Våra långsiktiga planer handlar både om att rädda klimatet och om att överleva som företag. Våra kunder går i första ledet i sina respektive branscher och för att vara konkurrenskraftiga måste vi göra samma sak. I vår Hållbarhetsrapport anges riktlinjerna för arbetet.

SMA Minerals prioriterade hållbarhetsfrågor lägger grunden för våra prioriteringar och insatser.  Våra valda fokusområden baseras på vår väsentlighetsanalys som omfattar våra största påverkans- och riskområden samt de frågor som är viktigast för våra intressenter. Produktionen av våra produkter ska ske med största möjliga hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet.

Vårt ekonomiska ansvar och bolagsstyrning

Under mer än femtio år har SMA Mineral utvecklat en långsiktigt stabil verksamhet byggd på bra produkter, nöjda kunder och hållbara affärsrelationer. Vi har en tydlig och stark värdegrund och möter våra kunder med kompetens, pålitlighet och god affärsetik genom hela värdekedjan.

Nyckelfrågor i vårt fortsatta arbete sorterar under prioriterade fokusområden.

Vårt sociala ansvar

SMA Mineral arbetar för en trygg, säker och stimulerande arbetsmiljö där kompetenta, engagerade medarbetare trivs och vill fortsätta utvecklas. Vi når dessa mål genom analysera riskerna på våra arbetsplatser men också genom att lära oss förstå hur våra medarbetare värderar sitt arbete här hos oss. Med kunskap kring dessa frågor kan vi förebygga olyckor och ohälsa och skapa en trivsam arbetsplats med sunda värderingar.

Vårt ansvar för miljön och klimatet

SMA Minerals produkter behövs och har en positiv effekt på miljön. Samtidigt konsumerar vi av naturens resurser, lämnar avtryck på mark och biologisk mångfald och släpper ut miljöpåverkande gaser från våra processer.

För att minska vårt klimatavtryck arbetar vi hårt och målmedvetet med att effektivisera vår användning av material och energi. Vi har dessutom satt en ambitiös färdplan för att, bland annat genom framtidskonceptet ZEQL, halvera utsläppen från produktionen av brända produkter.