Hållbarhet

Produktionen av våra produkter skall ske med största möjliga hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. SMA Mineral prioriterar dessa områden som skapar hållbarhet både i dag och i morgon.

Miljöarbetet genomsyrar hela verksamheten

Många av SMA Minerals produkter har en positiv effekt på miljön, i allt från rening av rökgaser och dricksvatten till pH-höjare av försurade vattendrag samt sanering av förorenad jord och jordförbättringsmedel i jordbruket.

Även i produktionen prioriterar SMA Mineral miljöarbetet. All verksamhet övervakas och styrs av principer som syftar till hållbar utveckling och följer samhällets krav. Utsläpp och andra miljöeffekter följs av särskilda övervakningsprogram. Arbetet med kontinuerlig förbättring drivs bland annat genom det certifierade kvalitetsledningssystem som omfattar hela koncernen.

Detta fortlöpande arbete gör att SMA Mineral hela tiden strävar efter högsta möjliga kemikaliesäkerhet samt ett bättre resursutnyttjande i allt från energiförbrukning och transporter till materialeffektivitet.

Fokus på hälsa och säkerhet

Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten på SMA Mineral. Det är en självklarhet att personlig skyddsutrustning används och att säkerhetsföreskrifterna efterlevs, både av anställda och entreprenörer.

Alla medarbetare har möjlighet att påverka sin egen och andras arbetsmiljö genom att påpeka brister som kan leda till risk för ohälsa eller annan skada. En hög aktivitet för tillbudsrapportering vittnar om en stor medvetenhet i hela organisationen, vilket också är grunden för en hög kvalitet i produktionen och leveranssäkerhet till kund.

Samtidigt närmar vi oss vårt arbetsmiljömål: att ingen arbetsrelaterad olycka ska resultera i mer än högsta fyra timmars frånvaro. I det arbetet är även riskbedömningar och medarbetarnas riskobservationer mycket viktig. Genom att notera eventuella risker kan de åtgärdas innan en riktig olycka eller ett tillbud inträffar.

Företagets systematiska säkerhets- och hälsoarbete tar sig även andra uttryck, bland annat regelbunden utbildning samt företagshälsovård.