Utmaningar | SMA Mineral

Våra produkter innebär utmaningar för miljön

Miljön är en nyckelfråga genom hela vår värdekedja, från brytning och transporter till kontroll och reglering av processerna på våra anläggningar.

SMA Minerals sortiment består huvudsakligen av produkter baserade på karbonatmineralerna kalksten och dolomit. I verksamheten finns även en fyndighet för brytning av kvarts samt ett antal andra mineraler och bergarter som kan betraktas som sidoprodukter. Karbonatstenen krossas, siktas och mals till fraktioner anpassade till kundernas önskemål, alternativt vidareförädlas genom bränning och släckning.

Påverkan i olika steg

Brytning av stenråvara påverkar miljön genom att landskapsbilden förändras irreversibelt när råvaran tas ut från naturen. I samband med brytning påverkas omgivningarna av buller från maskiner och vibrationer i samband med sprängning. Verksamheten kan även påverka den biologiska mångfalden kring anläggningarna.

När kalksten och dolomit förädlas till bränd kalk och bränd dolomit avgår koldioxid till atmosfären från stenråvaran men också från de bränslen som används i processen. Kalkbränningen innebär även utsläpp av luftföroreningar i form av t.ex. svaveldioxid, kväveoxider, koloxid, kolväten, tungmetaller och dioxiner. All verksamhet sker självklart i enlighet med villkor preciserade i erhållna tillstånd.


STEN OCH KARBONATER

Produkter:
Kalksten | Dolomit | Kvarts | Bergkross

Processer:
Stenen bryts, krossas, siktas och kan ibland malas till rätt fraktion

Bränning:

Utmaningar för miljön:
* Förändrad landskapsbild
* Buller, damm och vibrationer påverkar omgivningen
* Elberoende
* Påverkan på grund- och ytvatten
* Påverkan på den biologiska mångfalden
* Avfallshantering
* Interna transporter


BRÄNDA PRODUKTER

Produkter:
Bränd kalk | Bränd dolomit | Bränd kalk & cement | Släckt kalk

Processer:
Stenen bryts, krossas och siktas

Bränning:
De krossade fraktionerna bränns i ugn och siktas. I vissa fall förekommer brikettering och malning.

Utmaningar för miljön:
* Klimatpåverkan
* Emissioner till luft
* Fossila utsläpp från råvara
* Fossila utsläpp från bränslen
* Elberoende
* Påverkan på grund- och ytvatten
* Påverkan på biologisk mångfald
* Avfallshantering
* Interna transporter och vägtransporter


MESA

Produkter:
Mesa kommer från kunder inom pappersindustrin och levereras – i ett cirkulärt flöde – tillbaka till kund i bränd form.

Processer:

Bränning:
Liksom övriga produkter bränns mesan i ugn, normalt vid drygt 1 000 grader celsius.

Utmaningar för miljön:
Bränningen av Mesa för med sig samma utmaningar för miljön som övrig ugnsverksamhet.