Viktiga händelser 2022

2022 har varit ett händelserikt år. Mycket har hänt som på olika sätt har kopplingar till vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.

Med starkt fokus på vårt framtidskoncept ZEQL har flera förändringsarbeten genomförts för att reducera vår klimatpåverkan. Året har dock även innehållit en rad förbättringsåtgärder utförts utifrån vårt sociala ansvar och vår bolagsstyrning.

Beslut om färdplan för ZEQL – Zero Emission Quicklime
ZEQL-konceptet är en viktig del av vår färdplan för att adressera våra två stora utmaningar; CO2-utsläpp och utnyttjandegraden på kalkstenen. Vi förstod tidigt att ugnen skulle bli en av de stora utmaningarna. Under sommaren köpte vi därför, genom en riktad nyemission, 15% av greentech-bolaget SaltX som utvecklat en ugn/reaktor för energilagring. Den nya tekniken kommer...
Vattenrening på Svensk Oljeåtervinning
En större investering i vattenreningsanläggningen påbörjades i syfte att nå de nya BAT-villkoren som trädde i kraft 17 augusti 2022.
Pilotanläggning för att rena och konvertera biooljor
En pilotanläggning har byggts på Svensk Oljeåtervinnings anläggning i Västerås i syfte att finna metoder för att kunna rena och konvertera biooljor.
SMA Kraftmesa blev 100% fossilfri
Vid Sandarne Kalkverk är råvaran för bränd kalk 100% återvunnen mesa levererad från sulfatmassebruk runt om i Sverige. Under 2021 byttes återvunnen mineralolja som bränsle ut mot bioolja. Under 2022 har fossilt bränsle ersatts av 95% biobränsle vilket motsvarar 16 kton bio-CO2. Med mesa som råvara och bioolja som bränsle är slutprodukten – SMA Kraftmesa...
Funktion för visselblåsning
En visselblåsarfunktion infördes på SMA Mineral under hösten 2022.
Löpande dialog med våra medarbetare genomförd
Under året har vi börjat använda verktyget Winningtemp som ger oss möjligheter att samla in synpunkter kring viktiga frågor från våra medarbetare. Vi ser tillämpningen som ett viktigt steg för att nå vårt strategiska mål om engagerade medarbetare.
Uppdatering av Code of conduct
I juni 2022 uppdaterade vi våra uppförandekoder. Uppgraderingar gjordes dels på den uppförandekod som förtydligar hur vi själva ser på frågor runt hållbarhet, dels på den som vänder sig till våra leverantörer som vi förväntar oss att de lever upp till.
Leverantörsbedömning genomförd
Under 2022 skickades en webbenkät ut till alla leverantörer med inköp som överstiger 1 miljon kronor årligen inom SMA Mineral och Svensk Oljeåtervinning. Leverantörsbedömningens syfte var att följa upp att våra leverantörer efterlever vår uppförandekod för leverantörer samt att deras hållbarhetsarbete inom kvalitet, arbetsmiljö, affärsetik, arbetsvillkor och miljö följer våra riktlinjer.
Bronsmedalj från EcoVadis
SMA Mineral använder sig sedan flera år tillbaka av EcoVadis, världens största leverantör av hållbarhetsbetyg, för att löpande mäta vårt hållbarhetsarbete. Utvärderingen från EcoVadis hjälper oss att förstå vilka delar inom hållbarhetsarbetet som är bra och vilka vi måste förbättra. Vårt långsiktiga hållbarhetsarbete har under 2022 uppmärksammats med EcoVadis bronsmedalj vilket placerar oss på en...