ZEQL - för en halvering av CO2-utsläppen

Den största, viktigaste, men kanske också svåraste delen i SMA Minerals hållbarhetsansvar är att markant minska CO2-utsläppen. Framtidskonceptet ZEQL – Zero Emission Quicklime – är en viktig del i arbetet att nå våra mål.

Koldioxid har gått från att ses som kostnadsbelastande och problematiskt att slutförvara till att betraktas som en potentiellt värdefull råvara i den nya cirkulära kolekonomin.

Genom ny teknik kan infångad koldioxid klassas för lagring (CCS Carbon Capture Sequestration) alternativt förädlas till nya produkter (CCU Carbon Capture Usage). Regelverken är dock ofullständiga inom området vilket skapar en osäkerhet kring användandet. SMA Mineral undersöker kontinuerligt möjligheterna för hållbar koldioxidavsättning till cirkulära produkter.

Framtidsmålet tidigarelagt

Tidigare beslut inom SMA Mineral att reducera koldioxidutsläppet från våra brända produkter med 50% till 2030 har under 2022 reviderats till 50% koldioxidreduktion till 2027. Tidigare målsättningar baserades på en omställning av driften till förnyelsebara bränslen samt en implementering av koldioxidinfångning (carbon capture) på vissa av fabrikerna. Vid bränslebyte från fossilt till förnyelsebart beräknades det fossila koldioxidutsläppet att minska med cirka 30%.

ZEQL – fabrikskoncept för elektrifierad tillverkning av klimatneutral kalk

Beslutet om snabbare minskning av koldioxidutsläppet möjliggörs genom SaltX Technologies och SMA Minerals nya koncept ZEQL.

Bolagen har sedan våren 2022 samarbetat för att tillsammans skapa en elektrifierad process för tillverkning av klimatneutral kalk i industriell skala. Under sommaren 2022 gick SMA Mineral in som delägare i SaltX Technology. Mindre än ett år senare lanserar parterna det gemensamma fabrikskonceptet ZEQL – Zero Emission Quicklime – baserad på SaltX patentskyddade teknik för elektrisk kalcinering (EAC).

Anläggningar inom ramen för ZEQL driftas med grön el – elektricitet som producerats utan användning av fossila bränslen. I de nordiska länderna är andelen fossilfri el mycket hög.

Att ersätta fossila bränslen med fossilfri el ger en stor reduktion av CO2-utsläppen. För att nå hela vägen till en koldioxidneutral kalkproduktion måste dock även den CO2 som frigörs från kalkstenen vid upphettning i kalkugnen tas om hand.

Fördelen med att använda el som bränsle är att utsläppen kommer bestå av nära 100% koldioxid. Det betyder att vi kan undvika den kostsamma och energikrävande process det innebär att separera CO2 ur emissionerna från en konventionell kalkugn.

Koldioxiden är därigenom möjlig att använda i processer vid tillverkning av bränslen eller andra produkter. En annan möjlighet är att lagra CO2 i havsbotten eller i produkter som gör att CO2 inte frigörs till atmosfären.

För ytterligare information om ZEQL, besök zeql.com

Färdplanen 2020-2027

Ledningen har tagit beslut om det strategiska målet att till 2027 ha minskat koldioxidutsläppet från vår kalkproduktion med 50%.

Ledningen för SMA Mineral har tagit beslut om det strategiska målet att till 2027 ha minskat koldioxidutsläppet från vår kalkproduktion med 50%. Basåret är satt till 2020 då det totala utsläppet är 487 kton. För att nå en femtioprocentig reduktion av utsläppet fram till 2027 ska koldioxidutsläppet minskas till 243 kton. Produktionen av brända produkter (BRP) motsvarade 2020 463 kton. För att hantera varierande produktionsvolym av BRP per år beräknas koldioxidutsläppet på ton CO2/ton BRP vilket motsvarar 1,05 ton CO2 /ton BRP baserat på 2020 års produktion. Reduktion med 50% av koldioxid motsvarar ett utsläpp på 0,53 ton CO2 /ton BRP år 2027.

Ladda ner Hållbarhetsrapporten