Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet | SMA Mineral

Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet

SMA Mineral följer noggrant utvecklingen kring coronaviruset (COVID-19). Vår fortsatta bedömning är att viruset inte kommer att påverka vår leveransförmåga. Hur mycket våra kunder påverkas avgör hur mycket vår verksamhet kommer påverkas i övrigt.

Följande försiktighetsåtgärder ska vidtas av samtliga medarbetare för att bidra till att minska spridningen av viruset:

 • Samhället vidtar stora försiktighetsåtgärder och många människor känner oro. Vid val och tolkningar av våra riktlinjer så ta därför alltid det säkra före det osäkra. Kontakta alltid sjukvården om du är osäker.
 • Du är ansvarig att hålla dig uppdaterad och följa gällande instruktioner. Läget förändras hela tiden.
 • Du ska alltid följa instruktioner och riktlinjer från relevant lands/regions/kommuns myndigheter. Är dessa ”striktare” än företagets instruktioner ska du följa myndigheternas instruktioner. Är företagets instruktioner ”striktare” ska du följa dessa. Användbara länkar finns längre ner i detta dokument.
 • Känner du av förkylnings- eller influensasymptom eller misstänker att du riskerar att blivit smittad av Coronaviruset så stannar du hemma. Kontakta sjukvården och följ sjukvårdens och myndigheternas anvisningar.
 • Din chef är inte medicinskt utbildad och kan inte ge råd eller fatta beslut kring smittspridning och symptom. Det gör sjukvården. Kontakta sjukvården och följ sjukvårdens och myndigheternas anvisningar.
 • Var extra noga med din hygien.
  • Tvätta händerna! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Rör inte ansiktet! En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Hosta och nys i armvecket! Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Undvik att hälsa genom fysisk kontakt.
 • Särskilda och lokala instruktioner ges från lokala ledningen för t.ex. skiftbyten.
 • Du uppmuntras att jobba från hemmakontoret om dina arbetsuppgifter tillåter det. Din chef beslutar.
 • Använd webbaserade möten eller telefonmöten. Du ska endast hålla/göra fysiska möten och resor om ärendet är verksamhetskritiskt. Konkret exempel är att planerade diagnoser i april skjuts på framtiden. Diskutera med din chef.
 • Till vissa regioner och platser ska du inte resa. Läget förändras hela tiden. Innan resa tar du reda på vad som gäller för aktuell destination och följer rekommendationerna ditt lands myndigheter och destinationens lokala myndigheter ger. Uppdaterad information per land finns t.ex. på https://www.swedenabroad.se/. Det går också bra att kontakta destinationens ambassad.
 • Besökare får endast komma till våra fabriker/kontor om ärendet är verksamhetskritiskt. Diskutera med din chef.
 • Är du ansvarig för ett möte på någon av våra enheter, kontor eller extern mötesplats så är ditt ansvar att informera deltagare att de inte får delta om de uppvisar förkylnings- eller influensasymptom, själva misstänker att de kan ha blivit smittade av Coronaviruset eller inom tre veckor besökt region eller plats kopplat till Coronaviruset. Om en sådan mötesdeltagare trots detta ändå kommer på möte ska personen vänligt men bestämt avvisas.

Din lokala ledning kan ge ytterligare riktlinjer och instruktioner. Dessa ska följas.

Företaget önskar starkt att du och dina anhöriga följer våra riktlinjer och försiktighetsåtgärder privat.

Samhällsviktig verksamhet

Arbetet med att stärka samhällets funktionalitet och samhällsviktig verksamhet lägger grunden för samhällets försörjningsberedskap. Det är förmågan att upprätthålla kontinuitet och funktionalitet vid störningar, kriser och krig.

SMA Minerals verksamhet klassas generellt som samhällskritisk. Bedömning görs i varje land.

Allmänt om Coronaviruset

Fakta enbart från Folkhälsomyndighetens hemsida (www.folkhalsomyndigheten.se) eller från eWorx (som presenterar fakta från olika officiella sidor).

Covid-19 (sjukdom orsakad av det nya coronaviruset) är klassad som samhällsfarlig sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig.

Det innebär enligt smittskyddslagen bl.a. att man har skyldighet att genom rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning.

Den som misstänker att man bär på smitta, är skyldig att informera de som kan ha smittats samt sjukvården. Ring 1177 (Sverige). De flesta blir inte allvarligt sjuka, men ett antal fall av svårare symptom har rapporterats, liksom dödsfall.

Rapport från en studie från Kina visar är att äldre personer och särskilt de med hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de svåra fallen. Studien visar också att det trots allt, bara är en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion.

Symptomen för Covid-19 är:

 • Luftvägssymtom (svårigheter att andas)
 • Feber
 • Hosta

Inkubationstid (dvs tiden från när man smittas tills när sjukdomen bryter ut) är 2-14 dagar.

Tillgänglig fakta visar att viruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet.

Den kunskap och erfarenhet som finns just nu visar att personer inte smittar under inkubationstiden. Dock ska de som har varit utsatta för smitta vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.

Smittan sprids i nära kontakter mellan människor, i dag finns inget som talar för smitta via olika föremål. Det är ännu inte helt klarlagt hur länge viruset överlever utanför kroppen men preliminär information indikerar att det kan överleva under begränsad tid och endast under särskilda förhållanden.

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.