”Här blir gammal olja ny igen” | SMA Mineral

”Här blir gammal olja ny igen”

Hej Magnus Öman, vd för Svensk Oljeåtervinning*. Ni återvinner spillolja – berätta! – Ja, precis! Vi samlar in begagnade oljor av olika slag. Det är huvudsakligen oljor från fartygstrafik, bilverkstäder och industrier.

När vi har tagit emot oljan analyserar vi den i vår anläggning i Västerås och försäkrar oss om att oljan har rätt egenskaper, den får till exempel inte ha för låg flampunkt eller innehålla gifter som PCB. Efter att oljan har analyserats filtrerar vi bort partiklar och renar det vatten som separerats från oljan. Här blir gammal olja som ny igen, helt enkelt.

Och vad händer med oljan sedan?
– Det vi gör, på SMA Mineral, är att vi energiåtervinner oljan vid produktion av bränd kalk. Energin står för en stor del av våra driftskostnader, och att använda återvunnen olja ger oss en mer stabil prisbild. Vi kan även sälja begagnade smörjoljor till regenerering, det vill säga materialåtervinning.
Fler fördelar, med återvunnen olja? – Ja, att oljan vi tar emot redan har gjort nytta någon annanstans och att vi därmed minskar förbrukningen av andra fossila bränslen. Dessutom har vi på SMA Mineral förutsättningarna att elda återvunnen olja på rätt sätt. I våra kalkugnar renas och kontrolleras rökgaserna kontinuerligt för att klara de mycket högt ställda kraven för avfallsförbränning.
Och så tänker ni utveckla verksamheten? – Ja, i dag hanterar vi huvudsakligen fossilbaserade oljor men det finns möjligheter att utveckla anläggningen i Västerås så att vi också kan behandla biobaserade oljor.

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.