”Här blir gammal olja ny igen”

Hej Magnus Öman, vd för Svensk Oljeåtervinning*. Ni återvinner spillolja – berätta! – Ja, precis! Vi samlar in begagnade oljor av olika slag. Det är huvudsakligen oljor från fartygstrafik, bilverkstäder och industrier.

När vi har tagit emot oljan analyserar vi den i vår anläggning i Västerås och försäkrar oss om att oljan har rätt egenskaper, den får till exempel inte ha för låg flampunkt eller innehålla gifter som PCB. Efter att oljan har analyserats filtrerar vi bort partiklar och renar det vatten som separerats från oljan. Här blir gammal olja som ny igen, helt enkelt.

Och vad händer med oljan sedan?
– Det vi gör, på SMA Mineral, är att vi energiåtervinner oljan vid produktion av bränd kalk. Energin står för en stor del av våra driftskostnader, och att använda återvunnen olja ger oss en mer stabil prisbild. Vi kan även sälja begagnade smörjoljor till regenerering, det vill säga materialåtervinning.
Fler fördelar, med återvunnen olja? – Ja, att oljan vi tar emot redan har gjort nytta någon annanstans och att vi därmed minskar förbrukningen av andra fossila bränslen. Dessutom har vi på SMA Mineral förutsättningarna att elda återvunnen olja på rätt sätt. I våra kalkugnar renas och kontrolleras rökgaserna kontinuerligt för att klara de mycket högt ställda kraven för avfallsförbränning.
Och så tänker ni utveckla verksamheten? – Ja, i dag hanterar vi huvudsakligen fossilbaserade oljor men det finns möjligheter att utveckla anläggningen i Västerås så att vi också kan behandla biobaserade oljor.

Tillbaka

Magnus

Öman

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Svensk Oljeåtervinning i Västerås söker ny platschef

Svensk Oljeåtervinning startades 2002 och har målsättningen att vara den ledande aktören på den svenska spilloljemarknaden. Eftersom vi är ett ekonomiskt stabilt företag med hög investeringstakt i produktionsanläggningen, kan vi erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv återvinning av deras förbrukade oljor. Sedan 2016 ägs bolaget av SMA Mineral AB med huvudkontor i Filipstad.

NOTIS

SMA Mineral söker VD & koncernchef

Nuvarande VD & koncernchef, tillika ägare, har efter många år i bolaget valt att kliva av positionen och istället tillträda som arbetande styrelseordförande. Därför söker nu SMA Mineral en VD & koncernchef med ansvar för att organisera, leda och utveckla företaget i linje med företagets värderingar, vision och strategi.

NOTIS

Sjöar räddas – med 3 000 ton kalk

När drivorna av vinterns snö smälter riskerar sjöar och vattendrag att försuras och vid försurning riskerar fiskar, vattenlevande djur och växter att dö ut. Lösningen? Kalkmjöl! Med 3 000 ton kalk har vi på SMA Mineral nu säkerställt rätt pH-balans i Västernorrlands sjöar.