Kalken höjer vår livskvalitet

Försök att leva en dag utan kalk –
du kommer snabbt att bli både hungrig, törstig och kall

Kalk är en naturlig, viktig men ibland också lite bortglömd del av vår vardag. Kalken behövs för att rena vattnet vi dricker och luften från hälsofarliga rökgaser. Den är också nödvändig för att berika jordarna vi odlar och förhindra våra vattendrag från att försuras. I någon form finns också kalk i många av de livsmedel vi konsumerar.

Inom järn- och stålindustrin krävs kalk för att avlägsna föroreningar och skydda stålet mot oxidering. Den används också vid papperstillverkning samt vid gruvdrift. I en grön växling är kalken nödvändig för framställning av exempelvis grönt stål och grön cellulosa.

Kalken är likaså en viktig ingrediens i en fungerande infrastruktur. Våra vägar beläggs med asfalt där kalk används som fyllnadsmaterial och som vidhäftningsmedel för att binda bitumen till ballastmaterialet. Kalkbaserade stabiliseringsmaterial används också för markstabilisering och gör det möjligt att bygga hus och vägar även vid svåra markförhållanden. Byggindustrin använder kalkprodukter i cement och betong men också för produktion av takpapp.

Kalken i miljön

Sjökalkning
Sjökalkning
Sjöar kalkas för att återställa ett naturligt pH-värde och förhindra försurningsskador på växt- och djurliv. Tack vare kalkningen kan de flesta arter snabbt återfå normal population och breda ut sig i vattendrag som tidigare varit försurade.
Luftrening
Luftrening
Kraftvärmeverk och industrier använder kalkprodukter för rening av rökgaser. Genom att neutralisera och fälla ut föroreningarna med kalkbaserade produkter renas rökgasen från svavel-, klor- och fluor innan de lämnar skorstenen.

Kalken i hemmet

Vattenrening
Vattenrening
Inom vattenrening används kalk som ph-höjare för att justera vattnets hårdhet, men också för att minimera förekomsten av skadliga humusämnen, partiklar och metaller i dricksvattnet.
Förpackningar
Förpackningar
Vid tillverkning av förpackningar används kalk i pappersmassan för utfyllnad och minskad genomskinlighet samt för att åstadkomma en slät och tryckvänlig yta.
Livsmedel
Livsmedel
Spannmål och grönsaker trivs bäst i odlingsmark med rätt pH-balans. Kalken minskar surhetsgraden vilket ger oss näringsrikare livsmedel. Kalk används också för att rena sockersaft som lakats ur betorna.

Kalken inom industrin

Stålindustri
Stålindustri
Vid produktion av stål krävs kalk för att avlägsna föroreningar men också för att bilda slaggen som skyddar stålet från att oxideras. För att skydda den eldfasta infordringen i stålugnen, konvertern eller skänkugnen krävs även dolomit.
Papper & cellulosa
Papper & cellulosa
Pappers- och cellulosaindustrin behöver stora mängder bränd kalk i sina sulfatprocesser där kalken ingår som en viktig länk i kemikalieåtervinningscykeln. Kalken används också för rening av pappersbrukens vatten och rökgaser.
Gruvindustri
Gruvindustri
Kalkprodukter har en given plats i gruvans hela produktionscykel. Gruvindustrin behöver kalk för reglering av pH men också för stabilisering, dränering, fyllnad och filtrering. Modern gruvdrift kräver såväl kalksten som bränd och släckt kalk.

Kalken i infrastrukruren

Vägar
Vägar
Vägar, parkeringar och andra plana ytor beläggs med asfalt där kalk används som fyllnadsmaterial och som vidhäftningsmedel för att binda bitumen till ballastmaterialet. Kalkbaserade material används också för markstabilisering vid anläggning av vägar vid svåra markförhållanden.
Broar & tunnlar
Broar & tunnlar
Kalk är en viktig beståndsdel i konventionell betong som används för broar, tunnlar och annan byggnation inom infrastruktur. Kalken ger oss många fördelar. Den har en naturligt smörjande och vibrationsdämpande effekt och reagerar sällan negativt tillsammans med andra ämnen.
Byggnation
Byggnation
Byggindustrin använder kalksten och släckt kalk i cement och betong som används för t ex byggelement och husgrunder. Kalken används för att öka pastamängden men också för att förbättra betongens rörlighet. Finmald kalk är också en av ingredienserna vid produktion av takpapp.

Kalken i jordbruket

Jordförbättring
Jordförbättring
Jordbruksmark berikas med kalk för att balansera surt nedfall och förbättra jordens egenskaper. Rätt kalkbalans gör det också lättare att bearbeta jorden och förbättrar markens möjligheter att ta upp vatten och den fosfor som behövs för att grödorna ska växa.
Djurfoder
Djurfoder
Djuren behöver kalcium för utvecklingen av sitt skelett, för sina nervfunktioner samt för att kunna producera t.ex mjölk och ägg. Kalk ingår därför som en naturlig del av djurfoder för att uppfylla djurens behov av näring.