Så här gör vi kalk

Inledning

SMA Mineral levererar produkter baserade på karbonatmineralerna kalksten och dolomit. Råvaror direkt från naturen förädlas till komplexa slutprodukter som används och är helt nödvändiga inom en rad olika områden.

Men hur framställs egentligen våra produkter? Hur skiljer de sig åt och vilka arbetsmoment måste genomföras?

Brytning

Kalk och dolomit är utgångspunkten för de flesta av våra produkter.

Mineralerna finns naturligt, men i högst varierande omfattning, på många håll i världen. I Sverige finns kalk och dolomit i första hand i syd- och mellansverige men även områden i våra grannländer har rika fyndigheter av mineralerna.

SMA Mineral har egna kalk- och dolomitbrott i svenska Jutjärn, Berga, Stucks och Gåsgruvan. Vi har dessutom egna fyndigheter i Norge och Finland samt i Estland och Bulgarien.

I ett kalkbrott sprängs eller borras ofta råvaran loss från berget. Det förekommer även att kalkstenen är så pass ung och att den kan grävas fram. Den nybrutna kalkstenen består av stora partiklar av förhållandevis grova fraktioner.

För att få bryta kalk krävs miljötillstånd och vattendom från Mark- och miljödomstolen. Tillstånden föregås av noggrann prövning av hur t.ex vatten, naturvärden, buller och damning ska hanteras.

Krossning / fraktionering

Efter brytning av kalkstenen förs stenmassorna till en krosstation för fraktionering. Krosstationen är oftast lokaliserad i anslutning till kalkbrottet men ibland transporteras stenen till kalkverket innan den krossas/mals.

Det finns ett stort antal fraktioner/grovlekar på den processade kalkstenen. Bergkross för väg-, konstruktions- och infrastrukturprojekt kan ha dimensioner från 20 mm upp till 70 mm.

Annan kalksten mals och siktas ner till kalkstensmjöl som används vid tillverkning av exempelvis fodermedel eller vid kalkning inom jord- och skogsbruket. SMA Mineral har ett flertal färdiga produkter för olika ändamål.

De mest finmalda fraktionerna kan nyttjas som insatsvara i t.ex färg- och plastprodukter.

Bränning

För många användningsområden krävs bränning för att ge produkterna efterfrågade egenskaper.

Bränd kalk och bränd dolomit framställs i en process där grovkrossad sten, i temperaturer på upp till ca 1 100 grader, värms upp i en schaktugn eller i en roterande ugn. I processen – ofta kallad kalcinering – bryts kalkstenen ned till kalciumoxid, s.k bränd kalk. En liknande process genomförs även med dolomit.

Efter bränningen krossas de brända mineralerna till fraktioner lämpliga för det tilltänkta användningsområdet. Bränd kalk nyttjas bl.a vid tillverkning av järn och stål, vid cellulosatillverkning samt inom gruvindustrin. Brända produkter används även vid rening av vatten och rökgaser. Finare fraktioner av bränd kalk går även vidare till produktion av släckt kalk.

SMA Mineral genomför i egen regi bränning av kalk och/eller dolomit i ett tiotal anläggningar runt om i Europa.

Släckning

Kalciumhydroxid – s.k släckt kalk – bildas om bränd kalk, under reglerade former, får reagera med vatten. I släckningsprocessen bildas ett torrt, finkornigt pulver eller en pasta med antibakteriella, desinficerande och avsurande egenskaper.

Den släckta kalken har många användningsområden. Den används av byggkemikalietillverkare som ingrediens i t.ex murbruk och beläggningsbruk. Släckt kalk nyttjas även inom jordbruket samt vid rening av rökgaser och vatten.

Hos SMA Mineral tillverkas släckt kalk på anläggningar i Rättvik och Röyttä samt i bulgariska Dobromir och Troitza.

Blandning

För att optimera slutproduktens egenskaper blandas ibland olika kalktyper med varandra, alternativt med andra ämnen.

Bra exempel på detta är SMA KC Binder där bränd kalk blandas med cement. Andra frekventa blandningar är Spectra och Cement. Bränd kalk kan även blandas i kalksten för att få strukturkalk till jordbruket.

Blandning kan genomföras i anslutning till kalkbruket, alternativt på våra terminaler eller ute hos kund.

Distribution

Våra produkter levereras i bulk, alternativt packade i storsäckar eller mindre enheter.

Leveransen går ofta direkt från kalkbrottet till slutkund men vi levererar också stora volymer via terminaler i Otterbäcken, Kolbäck, Söråker och Åbo/Rauma.

Terminalerna är strategiskt lokaliserade runt om i Skandinavien för att ge närhet till våra kunder inom främst pappers- och cellulosaindustrin. Närheten förbättrar tillgängligheten men har också en positiv inverkan på logistiken och miljön. Terminalerna ägs och drivs av externa aktörer. SMA Mineral hyr siloutrymmen i terminalen för lagring av mineralprodukter.

Merparten av vår kalk transporteras med bil. Tåg används i undantagsfall vid t ex transport av sjökalk till Norrland. Båt används primärt vid hemtagning av råmaterial från externa kalkbrott samt vid leveranser till/från våra terminaler.

Mesa

Pappersindustrins sulfatprocesser kräver stora mängder kalk. Kalken, i bränd form, är nödvändig för att kemikalierna i processen ska kunna återvinnas på ett hållbart och miljöriktigt sätt.

Många pappersbruk väljer att arbeta med nyproducerad bränd kalk. En alternativ metod, med samma slutsyfte, är att använda mesa, en restprodukt från sulfattillverkning som uppkommer vid beredning av s.k vitlut. Mesan tas tillvara och bränns till kalk i egna anläggningar, alternativt i samverkan med kalkproducenter som SMA Mineral.

Ett mesasamarbete med SMA Mineral innebär att mesa från sulfatprocessen hämtas upp hos kund och förs till SMA Minerals kalkbruk i Sandarne. Här bränns mesan i en mesaugn till kalk.

För att ytterligare förstärka materialets egenskaper blandas ibland mesan med nyproducerad kalk. Den slutgiltiga produkten transporteras och återanvänds, i ett cirkulärt förlopp, vid brukets massatillverkning.