Aktuellt

SMA Mineral i Klinteby – detta händer

Varför vill SMA Mineral utöka brytningen av kalk i Klintebys? Hur påverkas trafiksituationen? Och vad innebär den pågående domstolsprocessen i Mark- och miljööverdomstolen? Här förklarar vi vad SMA Mineral vill göra i Klinte och hur den fortsatta processen ser ut. 

Vi på SMA Mineral vill utöka brytningen av kalk i Klintebys, från nuvarande 95 000 ton per år till 900 000 ton per år. Inledningsvis vill bolaget bryta 450 000 ton per år för att ge tid att genomföra förbättringar avseende transportlösningar. Varför just Gotland? Jo, för att den gotländska stenen är unik. Gotland är den enda platsen i Sverige med stor tillgång på sten som är sedimentär och har den kemiskt rena sammansättningen som krävs för att kunna användas inom exempelvis stålindustrin. Stenen levereras idag till stora industrier som SSAB, LKAB och Boliden.

Kortare transporter

Vi har undersökt flera områden på Gotland för kalkbrytning och kommit fram till att Klinte är bättre än många andra områden. Klintebys ligger nära hamnen i Klintehamn vilket bidrar till kortare transporter och lägre utsläpp och här finns även ett befintligt brott att utgå från. En utökad brytning ersätter dessutom långväga import av kalksten, från till exempel Frankrike, Spanien och Kanada.

Detta händer nu

För att få bryta kalksten krävs särskilda tillstånd, processer som ofta är långa och komplicerade och Klintebys är inget undantag.

I ett första steg tog SMA Mineral fram översiktliga utredningar och underlag. Därefter kallade vi till samråd med allmänhet och berörda myndigheten. Allt för att få ta del av synpunkter och frågor. Utifrån de frågor och synpunkter vi fick in beställde vi kompletterande utredningar för att få ännu mer kunskap om buller, trafik och vatten. Därefter har dialogen med berörda fortsatt.

Ärendet är nu uppe i Mark- och miljööverdomstolen. Domen från Mark- och miljööverdomstolen från den 12 december 2019 har överklagats av Länsstyrelsen Gotland, Naturskyddsföreningen, Urbergsgruppen Klintehamn och ett antal privatpersoner. Vi, å vår sida, har överklagat den del i domen som avsåg summan som vi som bolag skulle bekosta trafiksäkerhetshöjande åtgärder på allmän väg. SMA Mineral har istället föreslagit att täcka kostnader för åtgärder upp till 30 miljoner kronor på länsväg 141 men vi har bestridit att täcka kostnader upp till 110 miljoner kronor som mark- och miljööverdomstolen tidigare beslutat.

Trafik och buller

En av de frågor som har debatterats flitigt är just trafiksituationen. Hur pass mycket tätare trafik blir det? Idag kör SMA Minerals lastbilar tre till fyra körningar per timme till hamnen. Med ett utökat tillstånd räknar vi med en ökning – av den totala trafiken – på 10 till 20 procent. Under turistsäsongen kommer vi däremot se till att transporter till och från täkten minskar från 230 till 115 trafikrörelser per dygn. Under den inledande tiden med reducerad brytningstakt, 450 000 ton per år, halveras antalet trafikrörelser till 115 respektive 58 per dygn.

När det gäller bullernivåerna har vi åtagit oss att begränsa belastningen med buller för fastigheter utmed länsväg 141. Det innebär en bullernivå vid fasad 5 dBA lägre än åtgärdsnivån enligt Trafikverkets gällande riktlinjer.

Ingen vattenpåverkan

På frågan hur vattnet påverkas, om det är hotat, så är svaret kort och gott nej. SMA Minerals hydrogeologiska expertis är överens med Statens geologiska utredningar (SGU) om hydrogeologisk modell. Vattentäkter och brunnar i täktens omgivning kommer inte att påverkas negativt av en utökad verksamhet. Den planerade brytningen är dessutom tänkt att möjliggöra lagring av vatten efter nederbördsrik vinter, vatten som kan användas för olika ändamål, som till exempel bevattning under sommarperioden när det kan råda vattenbrist.

Nya jobb och återställt område

Med ett utökat tillstånd skapas också fler arbetstillfällen lokalt, vi på SMA Mineral räknar med att kunna sysselsätta ett trettiotal personer. Vi på SMA Mineral har fått och får många frågor kring utökningen i Klintebys, en lyder: ”Är SMA Mineral endast i Klinte för att ta all kalksten och sen åka härifrån när stenen är slut?”. Och svaret är absolut inte. Vi söker tillstånd för att arbeta vid Klintebys i många år framåt. Och efter det ser vi till att området där vi har tagit sten görs i ordning på ett bra sätt så att naturen kan ta det tillbaka.

Vill du veta mer?

Har du fler frågor eller vill du sätta dig in mer i ärendet? Här kan du ta del av mer information:

Vad har sagts? Här hittar du handlingar från Mark- och miljööverdomstolen

Vanliga frågor och svar – Läs vår FAQ

Varför behövs ens kalk? Lär dig mer här!