Det här vill vi göra

Sammanfattande beskrivning av brytplanerna

SMA Mineral vill utöka brytningen av kalk i Klintebys. Idag finns det tillstånd att bryta 95 000 ton per år, och SMA Mineral ansöker nu om att bryta 900 000 ton per år. Idag har vi en anställd i Klinte och en handfull lokala underentreprenörer som hjälper oss i det dagliga arbetet i brottet. Med ett utökat tillstånd räknar vi med att sysselsätta ett trettiotal personer.

Idag kör våra lastbilar 3-4 körningar per timme till hamnen, men enbart vissa dagar och under vissa veckor. Med ett utökat tillstånd räknar vi med att utöka trafiken till 6-7 körningar i timmen till hamnen under måndag till fredag. Den totala trafiken på vägen beräknas öka med 10-20 procent.

Så funkar en tillståndsprocess

Tillståndsprocesserna för brytning är omfattande. I ett första steg har SMA Mineral tagit fram översiktliga utredningar och underlag. Därefter kallade vi till samråd med både allmänhet och berörda myndigheter. Detta skedde under hösten 2017. Syfte var att få ta del av synpunkter och frågor från allmänheten kring Klintehamn. Baserat på de frågor och synpunkter som inkom beställde SMA Mineral kompletterande utredningar för att få en god bild av alla de frågor som rör buller, trafik och vatten. Därefter har vi fortsatt dialogen med berörda.

När underlaget är klart lämnas en ansökan in till Mark- och miljödomstolen. SMA Mineral har för avsikt att lämna in en tillståndsansökan under augusti 2018. Domstolen kungör sedan ansökan och ber då även om ytterligare synpunkter från de som vill yttra sig. Därefter följer en skriftväxling kring de ytterligare synpunkter som har inkommit, varpå en huvudförhandling, en muntlig rättegång, inleds. Denna är öppen för allmänheten. Därefter meddelas om tillståndet beviljas eller avslås. Tillståndsprocesser kan ta 1,5-2 år från ansökan till tillstånd.

De utredningar som har beställts framgår av rutan nedan. Samtliga utredningar och handlingar som lämnas in i samband med ansökan om det utökade tillståndet blir offentliga i och med att ansökan kungörs. Då kommer SMA Mineral också att tillgängliggöra dessa handlingar så att alla kan ta del av dem i olika kommunikationskanaler.

Frågeställningar och utredningar

 1. Beräkningar av trafik – och verksamhetsbuller
 2. Riskanalys och vibrationsmätningar vid sprängning
 3. Vibrationsmätning vid trafik
 4. Inventering av naturvärden
 5. Inventering av kulturvärden
 6. Grundvattenmätningar i privata brunnar och egna borrhål
 7. Kartläggning av hydrogeologiska förhållanden
 8. Trafikutredning av befintliga transportvägar
 9. Analys av alternativa transportvägar
 10. Analys av kemikalieanvändning och avfallshantering
 11. En teknisk beskrivning med täktplan
 12. Efterbehandlingsprogram

Tillsammans utgör dessa utredningar en så kallad Miljökonsekvensbeskrivning som lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.