Vad händer just nu?

Det nya stålverket med ljusbågsugn (EAF) har projekterats och förberedande arbeten, främst inom media, genomförs nu.

Det blir många hänsynstaganden när denna nya ugnsenhet ska passas ihop med ett befintligt stålverk som är i drift en tid. Kalkverket och SMA Minerals materialhantering blir påverkad av den nya situationen med en ny ljusbågsugn och av att masugnar och syrgasstålverk successivt avvecklas. Kalksten som idag levereras till masugnarna kommer att successivt upphöra i takt med avvecklingen av dessa. I ljusbågsugnen kommer man fortsatt använda styckekalk, men behöver även blåsa in pulverformig bränd kalk och bränd dolomit, för att upprätthålla skummande slagg vid nedsmältning och få en mättad slagg, som skyddar ugnsinfodringen. En viktig förutsättning är att kol och svavel inte överskrids.

SMA Minerals platschef Jonas Capelle nämner bland annat att transporten av kalk till stålverket måste läggas om under byggtiden för EAF.

Så småningom kommer en annan typ av bränsle att användas i kalkugnarna. Jonas berättar att SMA Mineral vill övergå till ett biobränsle för att minska CO2-utsläppen. Idag används olja som återvinns på en produktionsanläggning i Västerås. Verksamheten är en separat enhet inom SMA Mineral.

Kalkverket får, i samband med dragningen av SSAB:s mediastråk genom SMA Minerals område, en egen anslutning med gas från det nya LNG-försörjningsnät som nu byggs. Vid övergång till gasformigt bränsle behöver en del anpassningar av kalkugnen göras, men det bör inte medföra några större hinder. Den nya LNG-infrastrukturen som byggs upp i Oxelösund kan i ett senare skede även distribuera biogas/ biometan i detta nät, exempelvis till skänkförvärmning och valsverksugnar. När detta kan tas i bruk kan förhoppningsvis även SMA Minerals kalkverk övergå till biobränsle.

Under perioder med mycket DRI-/HBI-körning kommer SSAB:s ljusbågsugn att förbruka extra mycket slaggbildare (bränd kalk och bränd dolomit). Kapacitet hos kalkverket och lagring av bränd kalk och dolomit behöver säkerställas för dessa situationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Capelle är platschef på SMA Mineral i Oxelösund. HYBRIT-projektet innebär stora förändringar för kalkverket.

 

Foto kalkverket: AFRY

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.