Webbplatsen blir bättre med kakor

Vi använder cookies (eller kakor, som det också kallas) för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare.

Två typer av cookies

Det finns två typer av cookies: permanenta och temporära. De sistnämnda kallas också session-cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil tills du själv eller servern som sänt dem raderar dem. Temporära cookies lagras tillfälligt för att underlätta ditt besök på webbplatsen och försvinner när du stänger webbläsaren.

Vi använder cookies för att utveckla webbplatsen

SMA Mineral använder cookies för att samla information om hur våra besökare använder vår webbplats. Det kan exempelvis handla om vilka sidor som är populärast, vilket operativsystem eller vilken webbläsare våra besökare använder och om de ofta möts av felmeddelanden på vissa sidor. Uppgifterna används för att utveckla och förbättra vår webbplats.

Här listar vi information om viktiga cookies som används

Google Analytics (Lär mer här)

Cookie                               Utgångstid                        Beskrivning

_ga                                     2 år                                     Används för att urskilja besökare.

_gid                                    24 timmar                         Används för att urskilja besökare.

_gat                                    1 minut                              Används för att strypa sidanrop.

pll_language                       1 år                                   Används för att styra språk.

Om du inte vill lagra cookies

Om du tidigare accepterat att vi använder cookies för ditt besök, men sen ändrar dig och inte vill tillåta cookies kan du ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång en webbplats vill placera en cookie hos dig. Du kan också välja att helt stänga av lagring av cookies. Hur du gör detta kan du läsa på din webbläsares hjälpfunktion. I dina inställningar kan du blockera alla cookies men du kan också välja att endast acceptera förstapartscookies eller välja att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Kom ihåg att nödvändiga cookies behövs om du fortfarande ska kunna använda vår webbplats och våra tjänster.

INTEGRITETSPOLICY

Introduktion

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken information bolagen i SMA Mineral-koncernen samlar in, hur bolagen använder den samt vilka valmöjligheter det ger dig som användare av vår webbplats eller som får vår information via nyhetsbrev m.m.

När vi talar om ”SMA Mineral-koncernen”, ”vi”, ”vår” eller ”oss” i denna policy, hänvisar vi till de bolag som vid var tid ingår i vår koncern, beskrivna på vår webbplats och/eller listas i detta dokument.

När vi använder begreppet ”användare” syftar vi på person som använder våra tjänster och/eller besökare på vår webbplats, sociala mediekanaler eller personer som får våra nyhetsbrev.

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder:

· behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”),

· behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),

· behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”), eller

· i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).

I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på sma@smamineral.com

Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

Policyn har följande innehåll:

1. Dina rättigheter

2. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?

3. Nyhetsbrev

4. Sociala media

5. Lediga tjänster

6. Hur får vi information om dig?

7. Vilka kan vi komma att dela din information med?

8. Var kommer vi att behandla dina personuppgifter

9. Kontakta oss

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Mer information om dina rättigheter finner du nedan:

1. Rätt till information

2. Korrekta uppgifter

3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

4. Rätt till begränsning av behandling

5. Dataportabilitet

6. Rätt att göra invändningar

7. Klagomål

8. Skadestånd

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”.

SMA Mineral AB, Box 329, 682 27 FILIPSTAD

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

Korrekta uppgifter

Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, försöker vi att korrigera dem alternativt ta bort dem.

Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.

Rätten att bli glömd

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss eller så länge du prenumererar på våra nyhetsbrev. När kundförhållandet upphört, kommer vi att radera dina personuppgifter inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas

• Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Begränsad åtkomst

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras.

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

Rätt att göra invändningar

Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hans eller hennes personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning.

Om den registrerade invänder mot en sådan behandling, får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande situationer:

• Tillhandahållande av våra produkter och tjänster:

• Marknadsföring

• Besök på våra webbplatser

• Nyhetsbrev

• Kontakt via sociala media

• Lediga tjänster

Tillhandahållande av våra produkter eller tjänster

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

• är kund till ett av våra bolag

• företräder en kund till ett av våra bolag, t.ex. dess kontaktperson

För att uppfylla krav som återfinns i gällande produktansvarslag, kan vi bli skyldiga att kontakta dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför rättslig förpliktelse. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter så länge som vi har ett ansvar under gällande produktansvarslag.

Uppgifter om våra kunder och deras kontaktpersoner behandlas i vårt CRM-system, M3, som i förhållande till den registrerade utgör tredje man.

Kund

Om du eller det bolag du företräder köpt produkter eller tjänster av oss, måste vi i flera fall behandla dina personuppgifter, närmare bestämt för att:

• identifiera dig som kund,

• fullfölja vårt avtal med dig om leverans av produkter och tjänster

• för att hantera klagomål och reklamationer

• i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) och, om kunden är en enskild firma, personnummer.

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

Företrädare för kund

Om du är anställd av ett bolag som är vår kund eller på annat sätt företräder ett sådant bolag, måste vi i flera fall behandla dina personuppgifter, närmare bestämt för att:

• identifiera dig som kundens kontaktperson,

• fullfölja vårt avtal med bolaget om leverans av produkter och tjänster

• för att hantera eventuella klagomål och reklamationer

• i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer).

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst din arbetsgivare eller motsvarande köpt. I din egenskap av företrädare för vår kund, har vi dock i inte ingått avtal med dig. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är därför intresseavvägning.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som din arbetsgivare eller motsvarande är kund samt 12 månader därefter.

Visat intresse för våra produkter eller tjänster

För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

• har efterfrågat en offert avseende våra produkter

• har lämnat din information till oss i samband med ett event som vi arrangerat eller deltagit i

De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, vanligen kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer).

För att vi ska kunna marknadsföra våra produkter och tjänster, utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling. Den rättsliga grunden för behandlingarna är därför intresseavvägning.

Har du efterfrågat/fått en offert, kommer vi att spara dina uppgifter i sex månader från och med din förfrågan. Har du lämnat dina uppgifter vid förfrågningar via webbplats eller i samband med event, kommer vi att spara dina uppgifter i 3 månader från det att du lämnade dem till oss.

Marknadsföring

Vi behandlar olika slags personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, telefon och e-post.

För att du ska ha möjlighet att säga upp prenumerationen på ett visst e-postnyhetsbrev eller liknande utskick, kommer det att finnas anvisningar i varje utskick om hur du kan gå tillväga för att avböja framtida kommunikation.

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter eller tjänster. Vi kan därför komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) och fastighetsbeteckningar.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du eller din arbetsgivare är kund samt 12 månader därefter.

Besök på våra webbplatser

www.smamineral.com

När någon besöker vår webbplats, www.smamineral.se, använder vi tredjepartstjänster för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster, närmare bestämt Google Analytics och Adobe Typekit.

Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Vi gör inte några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att tredjepartstjänsten gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.

Nyhetsbrev

Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är din e-postadress.

Är du kund eller dess företrädare, kan den rättsliga grunden för vårt utskick vara en intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med ett event eller i annan kontakt med. Oavsett vilken rättlig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta.

Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.

Sociala media

Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, såsom Facebook och LinkedIn kommer meddelandet att lagras i 3 månader. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer.

Lediga tjänster

Den information som du lämnar till oss i samband med en eventuell ansökan om anställning kommer bara att användas för att:

• utvärdera din ansökan

• för att kontakta dig

• för att uppfylla legala krav

Vi kommer inte att dela någon av de uppgifter som du lämnar under rekryteringsprocessen med någon tredje part i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte heller lagra några av dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Den information som du lämnar kommer att lagras säkert av oss och/eller våra personuppgiftsbiträden.

Vilken information ber vi om och varför?

Vi samlar inte in mer information än vad vi behöver för att uppfylla våra angivna syften och kommer inte att spara den längre än vad som är nödvändigt.

Den information vi frågar efter används sedan för att bedöma din lämplighet för anställning. Du behöver inte ange vad vi ber om, men det kan påverka din ansökan om du inte gör det.

Ansökningsfas

Om du ansöker om anställning, kan dina uppgifter komma att samlas in av en rekryteringskonsult för vår räkning.

Vi kommer att be dig att dela med dig av personuppgifter, inklusive namn och kontaktuppgifter. Vi kommer också att fråga om din tidigare erfarenhet och utbildning som är relevanta för den anställning du har sökt.

Om rekryteringsprocessen slutar med att vi inte erbjuder dig anställning, kan vi komma att fråga om du vill att dina uppgifter får sparas av oss för eventuella framtida rekryteringar i 12 månader från avslutad rekryteringsprocess. Om du säger ja, dvs. lämnar ditt samtycke, kan vi komma att kontakta dig om andra lämpliga tjänster skulle uppstå.

Anlitande av rekryteringskonsult

Om vi anlitar en rekryteringskonsult, kommer vi att överföra dina personuppgifter till denna. Rekryteringskonsulten kommer i sådana fall utgöra tredje part i förhållande till dig. Vi ingår avtal med varje sådan anlitad rekryteringskonsult för att förvissa oss om att de följer våra krav. Dessa avtal innebär att de inte kan göra något med dina personuppgifter som står i strid med våra instruktioner. De kommer inte heller att dela dina personuppgifter med någon organisation förutom oss. De åläggs också en skyldighet att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och inte för en längre tid än vad vi bestämmer.

Om du har frågor avseende en rekryteringskonsults användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på sma@smamineral.com för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

Hur länge sparas informationen?

Om rekryteringsprocessen inte slutar med att du erbjuds anställning, kommer den information som du har lämnat till den punkten att behållas i 12 månader från avslutandet av rekryteringsprocessen för att kunna visa att vi levt upp till våra rättsliga skyldigheter.

Hur får vi information om dig?

Information som du delar med dig av

Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter när du gör en beställning eller begär en offert. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:

• kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)

• personnummer

• uppgifter om dina tidigare beställningar

Information som vi samlar in om dig

När du köper våra produkter eller besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in information om dig:

• kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)

• köphistorik

• information om hur du interagerar med oss (hur du använder vår webbplats, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade webbplatsen).

• information om din dator eller mobila enhet (såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning).

Känslig information

Vi samlar normalt inte in information som rör känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). Dock kan vi i samband med vissa event, där vi tillhandahåller förtäring, komma att inhämta information om matallergier. Denna information sparas endast tills eventet är slutfört.

Personnummer utgör inte känsliga personuppgifter enligt gällande lagstiftning, men i den mån som personnummer lagras av oss, behandlar vi dem som särskilt skyddsvärda.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till våra tjänsteleverantörer eller andra affärspartner, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje man om vi inte har ditt godkännande att göra det. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje man för att denna ska kunna använda dem för sina marknadsföringsändamål om vi inte erhållit ditt godkännande. Liksom vid oönskade utskick från oss, har du en laglig rätt att motsätta dig framtida utskick i marknadsföringssyfte från en tredje man som vi överlämnat dina personuppgifter till efter ditt godkännande. Du måste dock kontakta denna tredje part direkt om du vill motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med:

• Bolag inom SMA Mineral-koncernen

• Våra leverantörer

Bolag i koncernen

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till bolag inom SMA Mineral-koncernen. Sådan delning görs eftersom bolagen har olika uppgifter, t.ex. försäljning och produktion, men du som kund endast möter ett av bolagen.

Våra leverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part. För att kunna utföra de tjänster vi köper in eller för att utveckla våra produkter och tjänster, måste våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter.

I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. SMA Mineral-bolagen och leverantörerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en leverantörs användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på sma@smamineral.com för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

Var kommer vi att behandla dina personuppgifter

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige, Finland, Estland, Bulgarien samt Norge. Överföring till annat EU-land kan förekomma.

Kontakta oss

Respektive bolag är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer sitt lands dataskyddslagstiftning. Bolagen inom SMA-koncernen är följande:

Bolag    Organisationsnummer       Säte

SMA Mineral AB     556206-3874     Filipstad, Sweden

SMA Mineral Persberg AB     556364-2338     Filipstad, Sweden

SMA Mineral Logistik & Entreprenad AB     556164-8857     Filipstad, Sweden

SMA Svenska Mineral AB     556305-1241     Filipstad, Sweden

SMA Mineral AS     977048931     Oslo, Norway

SMA Mineral AS     10328701     Tallinn, Estonia

SMA Eesti AS     10569570     Tallinn, Estonia

SMA Mineral Oy     1572824-8     Helsingfors, Finland

SMA Karbonater AB     556284-3432     Filipstad, Sweden

Juvéls Åkeri AB     556193-2012     Filipstad, Sweden

Svensk Oljeåtervinning AB     556349-1355     Västerås, Sweden

SMA Nordland AS     984534701     Skjerstad, Norge

SMA Mineral Holding AB     556672-8191     Filipstad, Sweden

SMA Mineral BV     33293316     Amsterdam, The Netherlands

SMA Mineral Mark AB     556256-4509     Filipstad, Sweden

SMA Mineral EOOD     121393885     Sofia, Bulgaria

SMA Mineral Bourgas Var OOD     000065763     Bourgas, Bulgaria

Tradex AD     126064744     Dimitrovgard, Bulgaria

Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på sma@smamineral.com.

Ändringar

Vi förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy vid behov. Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-06-27.